no

פילוסופיית הסמקאיה – אסכולות חשיבה

פילוסופיית הסמקאיה – אסכולות חשיבה

מתוך הוודות צמחו במהלך האלף הראשון לפני הספירה שש אסכולות חשיבה שונות (או חמש, אם מתייחסים לסמקאיה וליוגה כאל אחת).
1. ניאיה (Nyaya) סוטרה- חוברה על ידי הפילוסוף ניאיה גאוטמה ב 300 לפנה"ס. ניאיה ידועה בטיפולה בתיאורית הידע וההיגיון, שאומצה על ידי כל השיטות. הפילוסופים ה"ניאיים" טענו שני טיעונים חשובים לגבי קיומו של האל. האחד הוא הקרמה (Karma)-קשר של סיבה ותוצאה, והשני הוא הבריאה עצמה.
2. מימנסה (Mimanasa) סוטרה- נכתבה על ידי ג'אימיני (Jaimini) –מייסד בית הספר מיממסה, בין 100 לפנה"ס ל 1 לפנה"ס. מטרתה העיקרית של שיטת מיממסה הייתה לספק צידוק פילוסופי לריטואליים הוודיים. שיטה זו תרמה להתפתחות הפילוסופיה ההודית.
3. וודנטה (Vedanta) סוטרה- חוברה על ידי בדרינריאנה (Badrinarayana) ב-500 לפנה"ס לערך. הוא ארגן את לימוד האופנישדות- כתבים קלאסיים של הגיגים רוחניים ופילוסופיים- באופן שיטתי.
4. יוגה (Yoga) סוטרה- שיטת היוגה הוקמה על ידי פטנג'לי כנראה ב 100 לפנה"ס. בקצרה, היוגה על פי פטנג'לי היא מאמץ מתודי להשגת שלמות. זו מושגת דרך שליטה באלמנטים שונים של הטבע האנושי, הן פיסיולוגיים והן פסיכולוגיים.
5. סמקאיה (Samkhya) סוטרה – חוברה על ידי קפילה (Kapila) ועוסקת בפורושה (Purusha)- הרוח ובפרקריטי (Prakriti)-החומר . הסמקאיה הייתה במקורה אטאיסטית שערערה על קיומו של אלוהים.