no

חומר ורוח ביוגה

חומר ורוח ביוגה

"יוגה צ'יטהווריטי נירודאה"
"היוגה היא הפסק תנודות התודעה (כיבוי הפעילות המנטלית)"
משפט זה הוא הפסוק השני, פסוק 1.2, בסוטרות היוגה של פטנג'לי – הטקסט הסמכותי ביותר במסורת של היוגה- המסביר בתמצות קיצוני את מטרת היוגה: הפסקת כל פעילות חומרית, דקה ועדינה ככל שתהיה, וזאת בכדי להגיע אל המטרה המופיעה בפסוק הבא: "אז, במצב ההפסק, הסובייקט הטהור נמצא במצבו המנותק, הטבעי והשלם"  (פסוק 1.3). כלומר, הגדרת היוגה כנקודת מוצא לדיון עזיבה וניתוק מעולם החומר, והמצאות יציבה בהוויתו-הוא, היא למעשה מקומו המקורי, הטבעי והאמיתי של האדם השלם, והיא, כאמור, המטרה.
כך נפתחות סוטרות היוגה של פטנג'לי. בהמשך, מתאר פטנג'לי את השלבים בדרך למטרה, את המכשולים הניצבים בפני היוגי בכל שלב, ואת הדרכים להתגבר עליהם. על פי תוכנן של הסוטרות ניתן להגדיר את היוגה כמשנה סדורה, כמדע. מדע שעוסק בחיפוש וגילוי עצמי, מדע של תרגול רוחני, או כפי שמגדיר זאת דייוויד  פראולי (Frawley) בספרו "יוגה ואירוודה": "יוגה מספקת את המפתח לכל התפתחות רוחנית…השגת ידע של טבענו האמיתי מעבר לזמן, למרחב, למוות ולסבל"
האדם נמצא אם כן בחומר ושואף בעזרת מדע היוגה להגיע אל טבעו האמיתי, הנמצא מחוץ להישג ידו בתחילת הדרך. כפי שניתן להבין, חומר ורוח והקשר ביניהם באדם ובסביבתו, הם ה"חומרים" בהם עוסקת היוגה. כדי לרדת לעומק העניין, יש לפנות למקורות היוגה. המקורות הפילוסופיים והקוסמולוגיים של היוגה- כתבי הוודות העתיקים של הודו, כשהדגש יושם על פילוסופיית הסמקאיה .